Tư vấn pháp luật 365 Cá nhân liệu có thể giữ vai trò giám đốc của 2 cty TNHH ?
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Cá nhân liệu có thể giữ vai trò giám đốc của 2 cty TNHH ?

Câu hỏi: Một người có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc ở cả hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được không?

Trả lời:

  1. Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014
  2. Trả lời câu hỏi:

Tại khoản 2 Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.”

Như vậy chiếu theo quy định tại Điều luật trên thì pháp luật Việt Nam không quy định điều nào cấm một người đảm nhiệm chức vụ giám đốc của hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Dù giám đốc trong công ty là chủ sở hữu công ty hay giám đốc đi thuê thì không có một quy định nào trong quy định về chủ sở hữu nói chung cũng như giám đốc nói riêng nghiêm cấm hoạt động này. Bởi vì đặc điểm “chịu trách nhiệm hữu hạn” của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp nên việc một người đảm nhiệm chức vụ giám đốc ở hai công ty có thể được chấp thuận.

Tuy nhiên, trong trường hợp điều lệ của một trong hai hoặc cả hai công ty quy định nghiêm cấm người đảm nhiệm chức vụ giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn này được đảm nhiệm chức vụ tương tự tại công ty khác thì thành viên trong  công ty phải tuân thủ quy định này.

Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: