Tư vấn pháp luật 365 Tư vấn xây dựng điều lệ doanh nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Tư vấn xây dựng điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của Công ty như cơ cấu tổ chức quản lý, thẩm quyền và thể thức thông qua các quyết định của bộ máy điều hành, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ và giải quyết tranh chấp nội bộ .
>>>Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
>>>Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Việc xây dựng điều lệ phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

– Tuân thủ quy định của pháp luật
– Không xâm hại đến quyền lợi của bên thứ ba.
– Tự nguyện và thỏa thuận trong giới hạn pháp luật quy định.

xây dựng điều lệ doanh nghiệp

Những quy tắc trong việc xây dựng điều lệ một doanh nghiệp

>>>Tham khảo: Dịch vụ làm giấy phép lao động

Việc xây dựng điều lệ công ty phải đáp ứng các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập
đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

>>> Tham khảo:  Quy trình làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân
Có thể thấy, Luật doanh nghiệp 2014 đã tạo sẵn khung nội dung cần có trong điều lệ doanh nghiệp, vẫn còn có những điều luật để ngỏ cho ý chí cá nhân của chủ doanh nghiệp. Cân nhắc và tạo lập một điều lệ có hệ thống và minh bạch là cơ sở để ổn định quá trình kinh doanh, ổn định nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

fa


Bài viết liên quan cùng chủ đề: