Tư vấn pháp luật 365 Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành

Hiện tôi đang chuẩn bị mua 01 chiếc ô tô trị giá 2 tỷ đồng nhưng tôi cũng không nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản. Vậy xin Luật sư hãy cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng mua bán tài sản?

Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành

Trả lời: Căn cứ theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành cũng như các văn bản hướng dẫn liên quan khác, tôi xin được giải đáp yêu cầu của bạn như sau:

Về khái niệm: Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.

Về đối tượng của hợp đồng: Tài sản được quy định tại Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó. Tài sản bán thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán.

Về giá cả và phương thức thanh toán: Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Về thời hạn thực hiện hợp đồng: Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.  Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Địa điểm giao tài sản: Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 277 của Bộ luật này.

Về phương thức giao tài sản: Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

–  Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

–  Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

–  Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ các bên: Do hai bên thỏa thuận và thực hiện theo quy định của Pháp luật Dân sự.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản, nếu còn bất cứ vấn đề nào cần giải đáp, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và nhanh nhất.
> Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: