Tư vấn pháp luật 365 Quy định của pháp luật về Điều lệ công ty mới nhất
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Quy định của pháp luật về Điều lệ công ty mới nhất

 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh bời nhiều quy phạm pháp luật khác nhau. Trong đó phổ biến nhất kể đến là: Pháp luật, thỏa thuận thành lập, thỏa thuận thành viên/cổ đông và bản Điều lệ của doanh nghiệp.

>>> Doanh nghiệp phải thực hiện những loại thuế nào
>>> Thủ tục thay đổi người đại diện theo luật pháp
>>> 4 Loại thuế chính phải nộp khi thành lập doanh nghiệp mới
Quy định về vốn điều lệ 2016

Có gì mới trong quy định pháp luật về  điều lệ công ty năm 2016

Điều lệ của công ty được hiểu là văn bản thỏa thuận hay cam kết của chủ sở hữu công ty dựa trên

những khuân mẫu chung của pháp luật nhằm xác lập các nội dung về danh tính công ty, cách

thức thành lập, góp vốn, về bộ máy tổ chức, quản lý, …Để hoạt động kinh doanh một cách an

toàn, hiệu quả trên cơ sở pháp luật.

*Các nội dung chính của bản Điều lệ:

Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ

phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với

công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của

cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ

phần từng loại của cổ đông sáng lập;

e) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của

cổ đông đối với công ty cổ phần;

f) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm

soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty

trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

vốn điều lệ

Thay đổi về vốn điều lệ trong công ty

*Ta có thể thấy rằng, các nội dung chính tóm gọn ở 2 nội dung:

– Các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa các cổ đông, thành viên công ty với nhau: Đây gần

như là nội dung chủ yếu của Điều lệ, vì suy cho cùng, trước hết Điều lệ là các thỏa thuận gần

giống như hợp đồng giữa các cổ đông/thành viên hoặc giữa các cổ đông/thành viên sáng lập với

các thành viên/cổ đông còn lại trong công ty. Giữa những người cùng góp vốn, góp cổ phần,

cùng kinh doanh chung này phải xác định mối quan hệ giữa họ với nhau sẽ được xác lập dựa trên

vốn hay nhân thân, và xác định cách thức quyết định các vấn đề trong công ty.

– Quản trị trong công ty: Khi đã xác định được các mối quan hệ, các thành viên, cổ đông phải xác

định công ty do họ thành lập nên được quản lý thế nào, cách thức vận hành, quyền và lợi ích

những người quản lý công ty được hưởng là như thế nào.

Thông thường, khi thành lập doanh nghiệp, những người sáng lập thường không quan tâm đến

Điều lệ công ty, họ chỉ soạn theo Điều lệ mẫu của cơ quan đăng ký kinh doanh nên các bản Điều

lệ đó thường thiếu và nhiều rủi ro bởi nó không tiêu liệu được hết sự đa dạng, phức tạp của môi

trường kinh doanh mà ngay cả Luật doanh nghiệp cũng vẫn còn những hạn chế. Bởi vậy một bản

Điều lệ đã được các thành viên sáng lập nghiên cứu kĩ lưỡng, chi tiết và đạt được thỏa thuận dựa

trên các khung cứng của Luật doanh nghiệp sẽ đem đến bước khởi đầu cho việc kinh doanh minh

bạch, rõ ràng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình soạn thỏa Điều lệ, Quý khách hàng, Quý bạn đọc có thể nhờ

các luật sư, luật gia về Luật doanh nghiệp hướng dẫn, tư vấn và soạn thỏa các Điều lệ trên để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp mới một các hoàn chỉnh  nhất


—————————-
.

Công ty luật PHAMLAW – Nghiên cứu và sưu tầm.


Bài viết liên quan cùng chủ đề: