Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Ghi nhận sự góp vốn vào công ty cổ phần
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Ghi nhận sự góp vốn vào công ty cổ phần

Góp vốn công ty cổ phần

Tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về sổ đăng ký cổ đông như sau:

    “1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

  1. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

      a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

      b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

      c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

      d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

      đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

  1. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
  2. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.”

Theo đó, căn cứ vào quy định của điều luật trên thì sổ đăng ký cổ đông chính là văn bản ghi nhận sự góp vốn của Quý khách vào công ty cổ phần có giá trị pháp lý. Trong sổ đăng ký cổ đông ghi nhận các thông tin của Quý khách như họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Số của giấy tờ nhân thân cùng với số lượng cổ phần từng loại Quý khách đã đăng ký và ngày đăng ký cổ phần.

Nói tóm lại, với sự ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông thì việc góp vốn của Quý khách vào công ty đã được công nhận, lúc này Quý khách sẽ có được quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần.

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Dịch vụ của Phamlaw

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề: