Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Tại khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“…

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”

Cổ phiếu phổ thông

Việc chuyển nhượng cổ phần với công ty cổ phần có thời gian hoạt động dưới 03 năm phải tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc chuyển nhượng cố phẩn phổ thông của cổ đông sáng lâp sẽ bị loại bỏ hạn chế theo quy định tại khoản 4 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014: “Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.”

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Dịch vụ của Phamlaw

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề: